იტვირთება...

loading


კონფიდენციალურობის, პერსონალური მონაცემების დაცვისა და ქუქი-ჩანაწერების პოლიტიკა

ა. კონფიდენციალურობისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკა

1. შესავალი
2. ვინ ვართ ჩვენ და როგორ უნდა დაგვიკავშირდეთ?
3. როდის და რა სახის პერსონალურ მონაცემებს ვაგროვებთ?
4. რა მიზნითა და სამართლებრივი საფუძვლებით ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს?
5. ვის შეიძლება გავუმჟღავნოთ თქვენი მონაცემები?
6. მონაცემთა გადაცემა სხვა ქვეყანაში
7. სად და რა ვადით ვინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს?
8. რაში გამოიხატება თქვენი, როგორც მონაცემთა სუბიექტის, უფლებები?
9. როგორ შეგიძლიათ ისარგებლოთ თქვენი, როგორც მონაცემთა სუბიექტის, უფლებებით და ჩვენ მიერ შემუშავებული რა პროცედურის გავლა მოგიწევთ ამისთვის? 
10. გადაწყვეტილების ავტომატიზირებული მიღება და პროფილირება
11. კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება
12. სხვა დებულებები
ბ. ქუქი-ჩანაწერების პოლიტიკა

კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა

1. შესავალი

LC Waikiki (შემდგომში აგრეთვე - კომპანია, “ჩვენ”, “ჩვენი”,) პატივის სცემს თქვენს პირად ცხოვრებას და მიზნად ისახავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დებულებების შესაბამისად, სამართლიანად და გამჭვირვალედ დაიცვას და დაამუშავოს თქვენი პერსონალური მონაცემები. ყველა თქვენი პერსონალური მონაცემი და ინფორმაცია გეკუთვნით თქვენ, რასაც  ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ.
იმდენად რამდენადაც, ვებსაიტებზე www.lcwaikiki.ge/ka-GE/GE ,www.lcwaikiki.ge/en-US/GE  (შემდგომში - “ვებსაიტი”, “ონლაინ მაღაზია”) შესვლა და ონლაინ მაღაზიის მომსახურებით სარგებლობა (რეგისტრაცია, შეკვეთის განთავსება) გულისხმობს თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებას, ჩვენ შევიმუშავეთ და ამ დოკუმენტით თქვენთვის ხელმისაწვდომს ვხდით ჩვენი კომპანიის კონფიდენციალურობის, პერსონალური მონაცემების დაცვისა და ქუქი-ჩანაწერების პოლიტიკას (შემდგომში - „კონფიდენციალურობის პოლიტიკა“), რათა თქვენთვის გასაგები იყოს, თუ რა დროს და რა სახის პერსონალურ მონაცემებს ვაგროვებთ, როგორ და რა მიზნით ვიყენებთ ამ მონაცემებს, ვის ვუმჟღავნებთ ამ მონაცემებს და როგორ უზრუნველვყოფთ მათი თუ სხვა  შესაბამისი ინფორმაციის უსაფრთხოებას. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ ინფორმაციას თქვენი, როგორც მონაცემთა სუბიექტის, უფლებებისა და ამ უფლებებით სარგებლობის გზების შესახებ.
ვებსაიტზე შესვლამდე, ნავიგაციამდე ან მისი სხვა სახით სარგებლობამდე, გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ჩვენს ზოგად დებულებებთან და პირობებთან ერთად.
ჩვენს ვებსაიტზე შეიძლება შეგხვდეთ ბმულები მესამე მხარის ვებსაიტებსა და სერვისებზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ როდესაც თქვენ ჩვენი ვებსაიტიდან სხვა ვებსაიტზე გადასასვლელად იყენებთ ბმულს ან მესამე მხარისგან მოითხოვთ მომსახურებას, თქვენზე წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აღარ იმოქმედებს და დაექვემდებარებით შესაბამისი მესამე მხარის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.   
თუ თქვენთვის წინამდებარე პოლიტიკა ბუნდოვანია ან გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია პოლიტიკის ნებისმიერ სექციასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მითითებული საკონტაქტო მონაცემების გამოყენებით.
წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ნავიგაციის გაადვილების მიზნით, გთხოვთ გაეცნოთ შესაბამის იურიდიულ ტერმინებს/ცნებებს და მათ მნიშვნელობებს/განმარტებებს ქვემოთ: 
 
იურიდიული ტერმინი/ცნება მნიშვნელობა/განმარტება
   
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონი  „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი
პერსონალური მონაცემები იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირთან („მონაცემთა სუბიექტთან“) დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია; ფიზიკური პირი იდენტიფიცირებადია თუ მისი იდენტიფიცირება შესაძლებელია პირდაპირი ან ირიბი გზით, კერძოდ კი მინიშნებით ისეთ მაიდენტიფიცირებელ მონაცემებზე, როგორიცაა სახელი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, ადგილმდებარეობის მონაცემები, ონლაინ იდენტიფიკატორი ან ფიზიკური პირის ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, გენეტიკური, სულიერი, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური იდენტობისათვის დამახასიათებელი ერთი ან მეტი ფაქტორი.
განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემები მონაცემი, რომელიც დაკავშირებულია ფიზიკური პირის რასობრივ ან ეთნიკურ წარმომავლობასთან, პოლიტიკურ შეხედულებებთან, რელიგიურ ან ფილოსოფიურ რწმენასთან, პროფესიულ კავშირში  გაწევრიანებასთან, ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან, სქესობრივ ცხოვრებასთან, ნასამართლობასთან, ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან,  პირისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებასთან,  პირთან საპროცესო შეთანხმების დადებასთან, განრიდებასთან, დანაშაულის მსხვერპლად აღიარებასთან ან დაზარალებულ ცნობასთან,  აგრეთვე ბიომეტრიული და გენეტიკური მონაცემები, რომლებიც ზემოხსენებული ნიშნებით ფიზიკური პირის იდენტიფიკაციის საშუალებას იძლევა. 
მონაცემთა სუბიექტი ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომლის შესახებაც მონაცემები მუშავდება.
დამუშავება ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, აუდიოჩაწერა, ვიდეოჩაწერა, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინირება, დაბლოკვა, წაშლა, ან განადგურება.
მონაცემთა დამმუშავებელი საჯარო დაწესებულება, ფიზიკური ან იურიდიული პირი, სააგენტო ან სხვა ორგანო, რომელიც, ინდივიდუალურად ან სხვებთან ერთად, განსაზღვრავს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს, და რომელიც უშუალოდ ან უფლებამოსილი პირის მეშვეობით ამუშავებს მონაცემებს.
მონაცემთა თანადამმუშავებლები ორი ან მეტი მონაცემთა დამმუშავებელი,  რომლებიც ერთობლივად განსაზღვრავენ პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს, და რომლებიც, უშუალოდ ან უფლებამოსილი პირის მეშვეობით, ამუშავებენ პერსონალურ მონაცემებს.
უფლებამოსილი პირი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო დაწესებულება, სააგენტო ან სხვა ორგანო, რომელიც მონაცემთა დამმუშავებლისთვის ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს.
მონაცემთა მიმღები ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო დაწესებულება, სააგენტო ან სხვა ორგანო (გარდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისა), რომლისთვისაც ხდება პერსონალური მონაცემების მიწოდება/გამჟღავნება.
თანხმობა მონაცემთა სუბიექტის ნებაყოფლობითი, კონკრეტული, ინფორმირებული  და ცალსახა ნების გამოვლენა განცხადების ან მკაფიოდ დადებითი ქმედების მეშვეობით, რომლითაც ის ადასტურებს,  რომ თანახმაა მისი პერსონალური მონაცემები იქნეს დამუშავებული.
ონლაინ იდენტიფიკატორები ინტერნეტის პროტოკოლების მისამართები, ქუქი-ჩანაწერების იდენტიფიკატორები ან სხვა იდენტიფიკატორები, როგორებიცაა მონაცემთა სუბიექტის მოწყობილობების, აპლიკაციების, ინსტრუმენტებისა და პროტოკოლების მიერ მოწოდებული რადიო სიხშირის  საიდენტიფიკაციო თეგები (იარლიყები). აღნიშნულმა შეიძლება დატოვოს კვალი, განსაკუთრებით, უნიკალურ იდენტიფიკატორებთან და სერვერების მიერ მიღებულ სხვა ინფორმაციასთან კომბინირებით, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას ფიზიკური პირების პროფილების შედგენისა და მათი იდენტიფიკაციის მიზნით.
პროფილის შედგენა პერსონალურ მონაცემთა ავტომატური დამუშავების ნებისმიერი ფორმა, რომელიც მოიცავს ფიზიკურ პირთან დაკავშირებული გარკვეული პირადი ასპექტების შესაფასებლად პერსონალური მონაცემების გამოყენებას, კერძოდ, ანალიზს და იმ ასპექტების პროგნოზს, რომლებიც უკავშირდება ფიზიკური პირის მიერ სამუშაოს შესრულების ხარისხს, მის ფინანსურ მდგომარეობას, ჯანმრთელობას, პირად არჩევანს, ინტერესებს, სანდოობას, ქცევას, ადგილმდებარეობას ან გადაადგილებას.
 

2. ვინ ვართ ჩვენ და როგორ უნდა დაგვიკავშირდეთ?

ვებსაიტი, ყველა მისი ხელმისაწვდომი სერვისი (მაგ. კერძო ვაჭრობა და ა.შ.) და შესაბამისად, ყველა დაკავშირებული მონაცემთა დამუშავების საქმიანობა  იმართება და ხორციელდება LC Waikiki-ს კომპანიათა ჯგუფში შემავალი შემდეგი სუბიექტების მიერ მონაცემთა თანადამმუშავებლების სტატუსით:
 
 1. LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HIZMETLERI TIC. A.Ş. (მონაცემთა მთავარი დამმუშავებელი), შპს ელსივაიკიკი გე- დამფუძნებელი და ერთადერთი პარტნიორი, სათაო ოფისით თურქეთში, მისამართზე: 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Cad. No:41 Bağcılar, 34212 სტამბოლი, თურქეთი;
 2. შპს ელსივაიკიკი გე (მონაცემთა დამხმარე დამმუშავებელი), საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დარეგისტრირებული და მოქმედი კომპანია სათაო ოფისით მისამართზე: საქართველო, თბილისი, დოლიძის ქუჩა #5ა, მე-6 სართული; კომპანია სათანადოდაა რეგისტრირებული საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში საიდენტიფიკაციო ნომრით 404916114.
თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვები წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით ან გსურთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გაწერილი რომელიმე უფლებით სარგებლობა, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ერთ-ერთი ქვემოთ მოცემული საშუალებით:
 • შეავსეთ და გამოგვიგზავნეთ ჩვენი ონლაინ კონტაქტის ფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე­­­­­ https://lcw.com/en-GE/my-account/add-support-ticket;
 • მოგვწერეთ ელ. ფოსტის მისამართზე: georgia@lcwaikiki.info;
 • დაგვიკავშირდით ჩვენს კლიენტთა მომსახურების ხაზზე: (+995) 032 250 05 29.
 

3. როდის და რა სახის პერსონალურ მონაცემებს ვაგროვებთ?

3.1. LC Waikiki-ს მიერ შეგროვებული პერსონალური მონაცემები. იმის მიხედვით, თუ როგორია თქვენი ურთიერთკავშირი ჩვენს ვებსაიტთან და რა სახის სერვისებს აირჩევთ, ჩვენ შეგვიძლია თქვენთან დაკავშირებული შემდეგი პერსონალური მონაცემების შეგროვება:
(i) უშუალოდ თქვენგან მიღებული პერსონალური მონაცემები:
• სახელი და გვარი;
• პირადი ნომერი;
• ბილინგისა და მიწოდების მისამართი (მისამართები);
• ელ. ფოსტის მისამართი/მისამართები (პირადი ან სამუშაო);
• ტელეფონის ნომერი/ნომრები (პირადი ან სამუშაო);
•ინფორმაცია ვაჭრობისა და შესყიდვების თაობაზე (შეკვეთის ნომერი, შეძენილი საქონელი, დაკავშირებული გზავნილები და კომუნიკაცია, მოწოდებისა და დაბრუნების სტატუსი, შეკვეთების ისტორია);
• გადახდის დეტალები (გადახდის სტატუსი, გადახდის შერჩეული მეთოდი);
• ანგარიშის პაროლი და შესვლის დეტალები, ანგარიშის ID;
• დაბადების თარიღი;
• ვაჭრობასთან დაკავშირებული პრეფერენციები ან სხვა დეტალები (პროდუქტები, რომლითაც ინტერესდებით, მაგ. ქალის ტანსაცმელი,  სტილი და ა.შ.);
•თქვენი კომუნიკაცია  ჩვენს კლიენტებთან ურთიერთობის სამსახურთან (ნებისმიერი ონლაინ ან სატელეფონო მოთხოვნები, მოთხოვნები პროდუქტის დაბრუნებაზე, პრეტენზიები და ა.შ.);

(ii) თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერის პარამეტრების გათვალისწინებით ჩვენ შეიძლება ავტომატურად შევაგროვოთ შემდეგი მონაცემები თქვენ მიერ ამ ვებსაიტით და ჩვენი სერვისებით სარგებლობისას:
• ონლაინ იდენტიფიკატორები და სხვა მონაცემები, როგორიცაა:
 • ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართი - ჩვენს ვებსაიტზე შემოსვლისას შეგვიძლია მოვიპოვოთ თქვენი მოწყობილობისათვის მინიჭებული ავტომატურად შევსებული IP მისამართი. IP მისამართი წარმოადგენს უნიკალურ რიცხვს, რომელიც ინტერნეტში ნავიგაციის საშუალებას აძლევს კომპიუტერს, კომპიუტერების ჯგუფს ან ინტერნეტთან დაკავშირებულ სხვა მოწყობილობებს (როგორიცაა თქვენი მობილური ტელეფონი ან პლანშეტი);
 • ინფორმაცია მოწყობილობის შესახებ (მოწყობილობის ტიპი, საოპერაციო სისტემა, პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსია, კონფიგურაციის პარამეტრები, ინტერნეტთან კავშირის დეტალები), ადგილმდებარეობის შესახებ მონაცემების ჩათვლით;
 • ვებსაიტით სარგებლობის სიხშირე, ნავიგაციის ისტორია, საყიდლების კალათის შიგთავსი - ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევინახოთ თქვენი ვიზიტის დრო და თარიღი, თქვენ მიერ მოთხოვნილი გვერდები და თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერის ვერსია;
 • სიგნალების/ბმულების მეშვეობით ჩვენი ელ. ფოსტის საინფორმაციო ბიულეტენებთან ინტერაქცია, რაც საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ გახსენით თუ არა ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენი და დავაფიქსიროთ ჩვენს ვებსაიტზე თქვენი შემოსვლა;
 • ქუქი-ჩანაწერების ინფორმაცია (დეტალებისათვის, გთხოვთ იხილოთ ჩვენი პოლიტიკა ქუქი-ჩანაწერებთან დაკავშირებით).
(iii) ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება მოვიპოვოთ მესამე მხარეებისაგან:
• სოციალური მედია - თქვენი პარამეტრების ან სოციალური მედიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და Facebook, WhatsApp ან Twitter მსგავსი საკომუნიკაციო არხების  სერვისების გათვალისწინებით, შეიძლება მოგთხოვოთ, რომ მოგვცეთ ნებართვა მივიღოთ ინფორმაცია (საჯარო პროფილის ინფორმაცია, თქვენი ანგარიშის ID, სხვა ინფორმაცია, რომლის გაზიარებაზეც აცხადებთ თანხმობას) ამ ანგარიშებიდან ან სერვისებიდან.
3.2. ჩვენ შეგნებულად არ ვაგროვებთ:
(i) საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის ინფორმაციას
თუ თქვენ გადაწყვეტთ შეკვეთის საფასურის ონლაინ გადახდას, გთხოვთ მხედველობაში იქონიოთ, რომ ონლაინ გადახდების პროვაიდერები მოიპოვებენ და ამუშავებენ თქვენი ბარათის ინფორმაციას და აღნიშნული მონაცემები ჩვენ არ გადმოგვეცემა. 
 
 
(ii) არასრულწლოვანთა პერსონალურ მონაცემებს
LC Waikiki შეგნებულად არ ახდენს  ბავშვებთან კომუნიკაციას  პერსონალური მონაცემების მისაღებად და არ უგზავნის მათ პერსონალური მონაცემების გაზიარების  მოთხოვნებს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ვებსაიტზე შემოსვლა ნებისმიერი ასაკის მომხმარებლისთვისაა შესაძლებელი, ჩვენ შეგნებულად არ ვაგროვებთ არასრულწლოვანებისგან (ე.ი. 18 წლამდე ასაკის პირები) პერსონალურ მონაცემებს. ჩვენი ზოგადი დებულებებისა და პირობების შესაბამისად, 18 წლამდე ასაკის მომხმარებლებს არ შეუძლიათ შექმნან მომხმარებლის ანგარიში ან დარეგისტრირდნენ ჩვენი ელ. ფოსტის საინფორმაციო ბიულეტენის მისაღებად. თუ 18 წელზე ნაკლების ბრძანდებით, გთხოვთ, ნუ შეეცდებით ისარგებლოთ ჩვენი ნებისმიერი სერვისით, რომელიც გულისხმობს პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებას. 
იმ შემთხვევაში, თუ 18 წელზე ნაკლები ასაკის პირი ყალბი ინფორმაციის მეშვეობით დაარეგისტრირებს მომხმარებლის ანგარიშს ჩვენს ვებსაიტზე, მშობლის ან  მეურვის მოთხოვნით, ჩვენ გავაუქმებთ არასრულწლოვნის  ანგარიშს და წავშლით მის პერსონალურ მონაცემებს ჩვენი ჩანაწერებიდან. 
(iii) განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებს
LC Waikiki არ გთხოვთ თქვენი ჯანმრთელობის, რასობრივი თუ ეთნიკური წარმომავლობის, პირადი რწმენისა თუ სექსუალური ორიენტაციის შესახებ ინფორმაციის ან „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონით გათვალისწინებული ნებისმიერი სხვა განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების მოწოდებას. თუმცა, თუ თქვენ ჩვენთან კომუნიკაციისას, დახმარებისთვის მომართვისას ან პრეტენზიის წარდგენისას შეგნებულად მოგვაწვდით ამგვარ დეტალებს, ჩვენ დავამუშავებთ ამ განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებს მხოლოდ თქვენთვის პასუხის გაცემის, დახმარების გაწევის ან თქვენი პრეტენზიის სხვაგვარად მოგვარების მიზნით. 
3.3. როდის აგროვებს LC Waikiki პერსონალურ მონაცემებს?
როგორც წესი, თქვენი მონაცემების შეგროვება ხდება ჩვენთან ურთიერთობისას. აღნიშნული მოიცავს ჩვენს ვებსაიტზე შემოსვლას, ჩვენი პროდუქტების ონლაინ შეძენას,  მომხმარებლის ანგარიშის რეგისტრაციას, ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენის გამოწერას და ა.შ.
პერსონალურ მონაცემებს ვაგროვებთ როდესაც თქვენ:
 • ესტუმრებით, გაქვთ წვდომა ან ათვალიერებთ ჩვენს ვებსაიტს;
 • ქმნით  მომხმარებლის ანგარიშს თქვენს კმაყოფაზე მორგებული Single Sign On (“SSO”) სისტემის მეშვეობით. SSO სისტემა საშუალებას გაძლევთ ერთი და იმავე იდენტიფიკატორითა და პაროლით დარეგისტრირდეთ LC Waikiki-ს ელექტრონული ვაჭრობის პლატფორმებზე ყველა იმ ქვეყანაში, რომელშიც ვახორციელებთ ელექტრონულ ვაჭრობას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მომხმარებლის ერთი ანგარიში საშუალებას მოგცემთ ივაჭროთ ნებისმიერ პლატფორმაზე და პროდუქტები გააგზავნოთ ნებისმიერ ადგილზე, სადაც კი LC Waikiki ასრულებს მიწოდებას, თვალყური ადევნოთ თქვენ მიერ სხვადასხვა პლატფორმებზე განთავსებულ შეკვეთებს და თავიდან აიცილოთ რამდენიმე ანგარიშის გახსნისა და სხვადასხვა პაროლების დამახსოვრების აუცილებლობა;
 • განაახლებთ ან ცვლით მომხმარებლის ანგარიშში შექმნილ თქვენს პროფილს;
 • განათავსებთ შეკვეთას ჩვენი პროდუქტების შესაძენად;
 • რეგისტრირდებით ჩვენი ელ. ფოსტის საინფორმაციო ბიულეტენის მისაღებად და ახორციელებთ ინტერაქციას ჩვენი ელ. ფოსტის საინფორმაციო ბიულეტენებთან;
 • ტელეფონით, ელ. ფოსტით, ან ჩვენი სექციის -„დაგვიკავშირდით“ - მეშვეობით ონლაინ  გვიკავშირდებით ნებისმიერი საკითხის (შეკვეთის სტატუსის გადამოწმება, პრეტენზიები, ვებსაიტთან დაკავშირებული პრობლემები) გასარკვევად;  
 • გადაწყვეტთ ჩვენ მიერ კვლევითი მიზნებისათვის გადმოგზავნილი ნებისმიერი კითხვარის შევსებას (თუმცა აღნიშნულის შევსება არ არის თქვენთვის სავალდებულო); 
 • გარკვეული პერიოდულობით, თქვენ შესახებ მონაცემები შეიძლება მივიღოთ მესამე მხარეებისგანაც, მაგალითად, როდესაც ჩვენთან საკომუნიკაციო არხი არის სოციალური მედია. ეს შეიძლება მოიცავდეს სხვა პარტნიორებსაც, რომლებთანაც ვთანამშრომლობთ, ვატარებთ შეჯიბრებსა და საერთო ღონისძიებებს.

4. რა მიზნითა და სამართლებრივი საფუძვლებით ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს?

თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ვიყენებთ რამდენიმე გზით და სხვადასხვა მიზნით, მათ შორის თქვენ მიერ მოთხოვნილი სერვისების უზრუნველსაყოფად, თქვენზე მორგებული მომსახურების შესათავაზებელად , თქვენი შეკვეთების დასამუშავებლად და ჩვენი პროდუქტების შესახებ თქვენთვის შეტყობინებების მოსაწოდებლად.

ჩვენ ვიყენებთ ქცევის ანალიტიკის ხელსაწყოს, რომელიც გვეხმარება გავიგოთ, როგორ ურთიერთობენ მომხმარებლები ჩვენს ვებსაიტთან. მხარდაჭერილი ფუნქციები აღწერს მომხმარებლის ინტერაქციას ჩვენს ვებსაიტზე, როგორიცაა, როგორ ხდება გვერდის რენდერი, მომხმარებლის ურთიერთქმედებები, როგორიცაა მაუსის მოძრაობები, დაწკაპუნებები, გადახვევები და ა.შ. ამრიგად, ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაცემების საფუძველზე გადაწყვეტილებები იმის შესახებ, თუ რა მუშაობს და რა არა, გავიგოთ ჩვენი ვებგვერდის დამაბნეველი ელემენტები, ამოვიცნოთ მომხმარებლის ქცევა და დავამატოთ საჭირო შინაარსი ჩვენს გვერდზე, შევამოწმოთ და გამოვაქვეყნოთ ახალი იდეები ჩვენს ვებ გვერდზე, შევისწავლოთ მომხმარებლის ქცევა და ვუზრუნველყოთ უკეთესი მომხმარებლის გამოცდილება ჩვენს ვებსაიტებზე.

ჩვენი მიზნებისა და სამართლებრივი საფუძვლების ამომწურავად და ამავე დროს მარტივად წარმოსადგენად, გთხოვთ გაეცნოთ ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებს:
პერსონალური მონაცემები მიზანი სამართლებრივი საფუძველი
თქვენი სახელი და საკონტაქტო მონაცემები (ბილინგისა და მიწოდების მისამართები, ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტის მისამართი) თქვენი შეკვეთის დამუშავება, დადასტურება და შესრულება, მათ შორის, თქვენი გადახდის დადასტურება,  შეკვეთის სტატუსის  შესახებ თქვენი ინფორმირება და შეკვეთილი პროდუქტის თქვენთვის გამოგზავნა. მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(თ) მუხლის მიხედვით, მონაცემთა სუბიექტის განაცხადის განსახილველად, მისთვის მომსახურების გასაწევად.
თქვენი სახელი და გვარი, პირადი ნომერი და ბილინგის მისამართი ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოება. კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ბ) მუხლის შესაბამისად.
თქვენი სახელი და საკონტაქტო დეტალები, ინფორმაცია შეკვეთის შესახებ, გადახდის დეტალები თანხებისა და პროდუქტების დაბრუნება. „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(თ) მუხლის მიხედვით თქვენთან გაფორმებული დისტანციური ნასყიდობის ხელშეკრულების შესრულება.
 
ასევე „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ბ) მუხლის თანახმად, შესაძლოა დაგვჭირდეს  კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება ჩანაწერების შენახვასთან დაკავშირებით.
თქვენი სახელი, საკონტაქტო დეტალებიანგარიშის ID, შეკვეთის შესახებ ინფორმაცია და შეკვეთის სტატუსი, გადახდის დეტალები (რეგისტრირებული მომხმარებლებისათვის) კლიენტების მხარდაჭერა და ზოგადი დახმარება (ნებისმიერ კითხვებსა თუ პრეტენზიებზე პასუხის გაცემა). „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(თ) მუხლის მიხედვით თქვენთან გაფორმებული დისტანციური ნასყიდობის ხელშეკრულების შესრულება.
 
თუ თქვენ არ განათავსეთ შეკვეთა ან დაარეგისტრირეთ ანგარიში, ჩვენი ლეგიტიმური  ინტერესია  დაგეხმაროთ ჩვენს პროდუქტებთან, ვებსაიტთან და სერვისებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხებზე, თანახმად „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ე) მუხლისა.
თქვენი სახელი და საკონტაქტო დეტალები, (დაურეგისტრირებელი მომხმარებლებისათვის)
თქვენი სახელი და საკონტაქტო დეტალები თაღლითობის ან სხვა დანაშაულის გამოვლენა და თავიდან აცილება. ჩვენს ლეგიტიმურ  ინტერესს წარმოადგენს
LC Waikiki- დაცვა თაღლითობისაგან და აგრეთვე, ჩვენი კანონით გათვალისწინებული  მოვალეობაა დანაშაულის შეტყობინება„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ე) მუხლის შესაბამისად.
თქვენი სახელი და საკონტაქტო დეტალები თქვენთვის ჩვენს ვებსაიტზე შეძენილი საქონლის ან/და ჩვენი ქოლ-ცენტრით სარგებლობისას თქვენი კმაყოფილების კვლევის შესახებ კითხვარის შევსების შეთავაზება. თქვენთვის აღნიშნული კითხვარების გამოსაგზავნად და პასუხების გასაერთიანებლად შესაძლოა ვსარგებლობდეთ  მესამე მხარეების მომსახურებით. ჩვენს ლეგიტიმურ  ინტერესს წარმოადგენს ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების მონიტორინგი და ხარისხის გაუმჯობესება, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ე) მუხლის შესაბამისად.
პაროლი და წვდომის შესახებ ინფორმაცია თქვენი ვინაობის  შემოწმება თქვენს ანგარიშზე შემოსვლისას ან თქვენთან დაკავშირება უსაფრთხოების შემოწმების პროცედურების შესასრულებლად. ჩვენს ლეგიტიმურ  ინტერესს წარმოადგენსპერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ე) მუხლის შესაბამისად თქვენი ვინაობის  გადამოწმება და სათანადო პირისათვის სერვისების გაწევის უზრუნველყოფა.
თქვენი გადახდის დეტალები თქვენი შეკვეთის შესრულება, თქვენი გადახდის დადასტურება და მიღება, შეკვეთისა და გადახდის სტატუსის განახლება და შეკვეთილი პროდუქტის თქვენთვის მოწოდება. აღნიშნული უნდა განვახორციელოთ თქვენთან გაფორმებული დისტანციური ნასყიდობის ხელშეკრულებისა და თქვენთვის მომსახურების მოწოდების  მიზნით ჩვენ მიერ  პარტნიორებთან და მომწოდებლებთან დადებული ხელშეკრულებების  შესასრულებლად, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ე) და 5(თ) მუხლების შესაბამისად.
დაბადების თარიღი თქვენი ასაკის გადამოწმება და ფაქტის დადგენა, რომ არ ბრძანდებით 18 წლამდე ასაკის პირი. ჩვენს ლეგიტიმურ  ინტერესს წარმოადგენსპერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ე) მუხლის შესაბამისად თქვენი  გადამოწმება ჩვენთან კონტრაქტის გაფორმების შესაძლებლობის თვალსაზრისით.
სქესი თქვენი სქესისთვის გათვალისწინებული პროდუქტების ან ვებსაიტის შესაბამისი სექციის ჩვენება. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ე) მუხლის შესაბამისად ჩვენს ლეგიტიმურ ინტერესს  წარმოადგენს მოგაწოდოთ ინფორმაცია თქვენთვის შესაფერისი LC Waikiki-ს პროდუქტების შესახებ.
თქვენი სახელი და ელ. ფოსტა ან/და ტელეფონის ნომერი, თქვენ მიერ შენახული არჩევანი ენასთან და ქვეყანასთან დაკავშირებით SSO სისტემით გათვალისწინებული მომხმარებლისათვის მარკეტინგული მიზნებისათვის თქვენთვის აქციებისა და შემოთავაზებების შესახებ ელ. ფოსტის გზავნილებისა და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა, თქვენივე არჩევანის შესაბამისად. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ა) მუხლის შესაბამისად მოცემული თქვენი თანხმობა ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენის მიღებაზე არჩევანის გაკეთებისას. თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ გამოწერა ამგვარი მარკეტინგული კომუნიკაციის  მიღებაზე.  
ჩვენი პროდუქტის გაყიდვის პროცესში თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვებით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის დებულებების თანახმად, LC Waikiki-ს მიენიჭება თქვენთვის მარკეტინგული ხასიათის ელ. ფოსტის გზავნილების გამოგზავნის ნებართვა. ჩვენ გამოგიგზავნით მხოლოდ LC Waikiki-ს პროდუქტების შესახებ ინფორმაციას. თქვენი საკონტაქტო დეტალების ჩვენთვის პირველად გადმოცემისას შეგიძლიათ უარი თქვათ ამგვარი ელ. ფოსტის გზავნილების მიღებაზე, აგრეთვე თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ გამოწერა ჩვენი ყველა შემდგომი კორესპონდენციის მიღებაზე.   
თქვენი აქტივობა ვებსაიტზე ნავიგაციის აქტივობაზე დაკვირვებისა და სესიების ხელახლა ნახვის მეშვეობით სერვისებისა და ვებსაიტის მონიტორინგი და გაუმჯობესება.


ჩვენი ვებსაიტის წარმადობის ანალიზი, გაგება და გაუმჯობესება.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ა) მუხლის შესაბამისად მოცემული თქვენი თანხმობა ქუქი-ჩანაწერებზე. დამატებითი დეტალებისათვის, გთხოვთ იხილოთ ჩვენი ქუქი-ჩანაწერების სექცია და ქუქი-ჩანაწერების პოლიტიკა. თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი თანხმობა ქუქი-ჩანაწერებზე და მართოთ თქვენი ქუქი-ჩანაწერების პარამეტრები.
ინფორმაცია თქვენი მოწყობილობის, არჩევანისა და ჩვენს ვებსაიტზე  ნავიგაციისას თქვენთვის მოწოდებული ქუქი-ჩანაწერების შესახებ ჩვენი ონლაინ გამოცდილების თქვენზე მორგება და თქვენთვის შესაბამისი ვებგვერდების წარმოდგენა (თქვენ მიერ ჩვენთვის ან ჩვენი მესამე მხარეებისათვის წარმოდგენილ ინფორმაციასთან ერთად), რაც საშუალებას მოგვცემს შემოგთავაზოთ საინტერესო პროდუქტები, სერვისები, აქციები და წინადადებები, რომელიც ჩვენი აზრით თქვენთვის საინტერესო შეიძლება იყოს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ა) მუხლის შესაბამისად მოცემული თქვენი თანხმობა ქუქი-ჩანაწერებზე.
დამატებითი დეტალებისათვის, გთხოვთ იხილოთ ჩვენი ქუქი-ჩანაწერების სექცია და ქუქი-ჩანაწერების პოლიტიკა. თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ თანხმობა ქუქი-ჩანაწერებზე  და მართოთ ქუქი-ჩანაწერების პარამეტრები.
სარეკლამო ქუქი-ჩანაწერების, სარეკლამო ტექნოლოგიების და სხვა ონლაინ იდენტიფიკატორების მიერ შეგროვებული მონაცემები, ძიების ისტორია, ჩვენი ვებსაიტის შიგთავსზე წვდომა ჩვენი სარეკლამო ბანერების მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრისთვის, უფრო კონკრეტულად, LC Waikiki-ს რეკლამები  გაჩვენოთ თქვენს მიერ გამოყენებულ სოციალურ მედია პლატფორმებსა თუ სხვა ვებსაიტებზე .
ამ მიზნით ვიყენებთ ციფრული მარკეტინგის, რეკლამების გაცვლისა და რეკლამირების მრავალ ტექნოლოგიას, როგორებიცაა სარეკლამო ქუქი-ჩანაწერები, ქსელის შუქურები, პიქსელები, ონლაინ იდენტიფიკატორები, სარეკლამო თეგები, მათ შორის ვებსაიტებისა და სოციალური მედიის მიერ შემოთავაზებული სპეციფიკური სერვისები, მაგალითად, Facebook-ის  სპეციალური აუდიტორიის სერვისი.
თქვენ მიერ დანახული LC Waikiki-ს ბანერები და რეკლამები დაფუძნებული იქნება ჩვენს ვებსაიტზე თქვენ მიერ განხორციელებულ აქტივობაზე (ძიების ისტორია და დათვალიერებული შიგთავსი) ან LC Waikiki-ს ბანერებსა და რეკლამებზე, რომლებზეც ადრე გქონდათ წვდომა / ადრე დააკლიკეთ.
მონაცემთა აღნიშნული ტიპის დამუშავებას მხოლოდ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ა) მუხლის შესაბამისად თქვენი თანხმობის შემთხვევაში განვახორციელებთ.
დამატებითი დეტალებისათვის, გთხოვთ იხილოთ ჩვენი ქუქი-ჩანაწერების პოლიტიკა. თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ თანხმობა და მართოთ ქუქი-ჩანაწერების პარამეტრები.
თქვენი სახელი, სქესი, აქტივობა ვებსაიტზე, სავაჭრო ქცევა და არჩევანი, დადგენილი ქუქი-ჩანაწერებისა და ონლაინ იდენტიფიკატორების მეშვეობით, ინფორმაცია სოციალური მედია ანგარიშების შესახებ პროფილირების მიზნებისათვის - უშუალოდ თქვენგან მიღებული ინფორმაციის კომბინირება ნებისმიერ ინფორმაციასთან, რომელიც მოვიპოვეთ მესამე მხარეებისაგან, რომლებსაც თქვენ მიეცით თანხმობა მონაცემების ჩვენთვის გადმოცემაზე (მაგალითად, სოციალურ მედია პლატფორმები), იმისათვის რათა თქვენი პირადი ან პროფესიული ინტერესების, დემოგრაფიის, პროდუქტებთან ურთიერთობის გამოცდილებისა და საკონტაქტო გზების არჩევანთან დაკავშირებული თქვენი სავაჭრო ქცევის შედეგად შევადგინოთ თქვენი სავაჭრო ქცევის პროფილი და ჩვენი კლიენტები სხვადასხვა სეგმენტებად დავყოთ. ძირითადად, აღნიშნული ეფუძნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ა) მუხლის შესაბამისად გაცემულ თქვენს თანხმობას ქუქი-ჩანაწერებზე . დამატებითი დეტალებისათვის, გთხოვთ იხილოთ ჩვენი ქუქი-ჩანაწერების პოლიტიკა. თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ თანხმობა და მართოთ ქუქი-ჩანაწერების პარამეტრები.
გარდა ამისა, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ე) მუხლის შესაბამისად, ჩვენს ლეგიტიმურ ინტერესს წარმოადგენს ჩვენი კლიენტების ინტერესის სფეროს დაიდენტიფიცირება. მოცემული სეგმენტები საშუალებას გვაძლევს უკეთ გავიცნოთ ჩვენი კლიენტები. რაც შეეხება მონაცემების მიღებას მესამე მხარეებისაგან, აღნიშნული განხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მესამე პირებს მიეცით თანხმობა, რომ მათ ჩვენ გაგვიზიარონ თქვენი მონაცემები. 
თქვენი სახელი, საკონტაქტო დეტალები, ინფორმაცია შეკვეთის შესახებ, გადახდის დეტალები, შეძენის ისტორია სასამართლოში ჩვენი უფლებების დაცვა ან აღსრულება (გადასახდელი თანხების ამოღების / ანაზღაურების ჩათვლით). ჩვენს ლეგიტიმურ ინტერესს წარმოადგენს ჩვენი უფლებებით სარგებლობა და სასამართლოში ჩვენ წინააღმდეგ არსებული ნებისმიერი პრეტენზიებისაგან თავის დაცვა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ე) მუხლის შესაბამისად.
თქვენი სახელი, საკონტაქტო დეტალები და ყველა სხვა მოთხოვნილი ინფორმაცია კომპეტენტური ორგანოებისათვის და საჯარო დაწესებულებებისათვის აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდება ოფიციალური გამოძიებების/ პროცედურების ჩატარებისას. კანონით გათვალისწინებული ჩვენი ვალდებულებების შესრულებაპერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 5(ბ) მუხლის შესაბამისად.

5. ვის შეიძლება გავუმჟღავნოთ თქვენი მონაცემები?

ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების თქვენთვის შეთავაზებისთვის, თქვენს მონაცემებს ვუზიარებთ LC Waikiki-ს შესაბამის პერსონალსა და ასევე შესაძლოა გავუზიაროთ ჩვენს სხვადასხვა პარტნიორებს, ქვემოთ მოყვანილი კატეგორიების მიხედვით:
• LC Waikiki-ს დასაქმებულები სხვადასხვა დეპარტამენტიდან (ონლაინ გაყიდვები, მარკეტინგი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები), რომლებსაც ეკისრებათ კონფიდენციალობის დაცვის ვალდებულება.
• პარტნიორები, რომლებიც ელ. ფოსტის მოწოდების მომსახურების მეშვეობით გვეხმარებიან თქვენი შეკვეთის დადასტურებაში.
• პარტნიორები, რომლებიც შესრულების (საწყობი, შეკვეთების შეფუთვა და ოპერატიული დაბრუნება) და გადაზიდვის/მოწოდების მომსახურების უზრუნველყოფით გვეხმარებიან თქვენთვის შეკვეთების მოწოდებაში. 
• პარტნიორები, რომლებიც გვეხმარებიან ჩვენი ვებსაიტის უზრუნველყოფასა და თქვენთვის ჩვენი მარკეტინგული და სარეკლამო ინფორმაციის მოწოდებაში, მაგალითად, საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროვაიდერები, მარკეტინგული სააგენტოები, სარეკლამო პარტნიორები და ვებსაიტების მმართველები.
• კანონით გათვალისწინებულ ფარგლებში, საჯარო  ორგანოები და დაწესებულებები, სასამართლო კვლევითი ორგანოები, სასამართლოები, ჩხრეკის ორდერის ან სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, თუ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულების შესასრულებლად ან სასამართლოში ჩვენი უფლებების დაცვის ან აღსრულების მიზნით ჩვენ გვიწევს თქვენი მონაცემების გამჟღავნება.
• თქვენ მიერ ნებადართული კომპანიები, მაგალითად, სოციალური მედია საიტები (იმ შემთხვევაში, თუ აირჩევთ თქვენი ანგარიშების ჩვენს ანგარიშებზე მიბმას), გადახდის მომსახურების მომწოდებლები, თუკი აირჩევთ გადაიხადოთ მათი  გადახდის მომსახურების მეშვეობით. 
• ჩვენ მიერ აქტივების გაყიდვის ან ბიზნესის სფეროს ახალი მომწოდებლისათვის გადაცემის შემთხვევაში შესაძლოა აუცილებელი გახდეს თქვენი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება პოტენციური მყიდველებისათვის ან ნებისმიერი მესამე მხარისათვის, რომელიც იძენს ჩვენს აქტივებს ან რომელსაც გადაეცემა ბიზნესი.
ამგვარ პარტნიორებს გადაეცემათ მხოლოდ მათ მიერ მომსახურების გასაწევად აუცილებელი მონაცემები.
ყველა ჩვენს პარტნიორს აღებული აქვს თქვენი პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფისა და დაცვის ვალდებულება. ჩვენ პარტნიორებთან ყოველთვის ვაფორმებთ წერილობით კონტრაქტებს, რომლებიც არის გარანტია იმისა, რომ ისინი დაიცავენ საქართველოში მიღებული მონაცემთა დაცვის სტანდარტებს და პერსონალური მონაცემების დაცვის უზრუნველსაყოფად გაატარებენ სათანადო ტექნიკურ და საორგანიზაციო სამუშაოებს. ჩვენ არ ვყიდით, და არც არასოდეს გავყიდით, თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ნებისმიერ მესამე მხარეზე.

6. მონაცემთა გადაცემა სხვა ქვეყანაში

ჩვენ წარმოვადგენთ საერთაშორისო ბაზარზე მოქმედ ბიზნესს. შესაბამისად, ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გადაცემას საქართველოს ფარგლებს გარეთ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ონლაინ ვაჭრობასთან დაკავშირებით მონაცემთა მთავარ დამმუშავებელს წარმოადგენს LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HIZMETLERI TIC. A.Ş, კომპანია სათაო ოფისით თურქეთში. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი მონაცემების შენახვა ფიზიკურად თურქეთში არ ხდება, მთავარი დამმუშავებლის შესაბამის თანამშრომლებს თურქეთიდან ექნებათ მუდმივი წვდომა აღნიშნულ მონაცემებზე და თქვენთან ონლაინ ვაჭრობის განხორციელების მიზნით სწორედ ისინი დაამუშავებენ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს.
დასაბუთების ან აუცილებლობის შემთხვევაში, კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს გადავცემთ ჩვენს პარტნიორებს/დანაყოფებს, რომლებიც დაფუძნებული არინ ან რომელთა სერვერებიც არის განთავსებული სხვა ქვეყნებში.
ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენი პერსონალური მონაცემების ნებისმიერი გადაცემა მოხდება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონებისა და სტანდარტების შესაბამისად.

 

7. სად და რა ვადით ვინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს?

LC Waikiki თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ინახავს ნიდერლანდების სამეფოში და ავსტრიაში განთავსებულ სერვერებზე.
შემთხვევების გათვალისწინებით, პერსონალურ მონაცემებს ვამუშავებთ და ვინახავთ მხოლოდ იმ ვადით, რომელიც გვესაჭიროება ჩვენი მიზნების, სახელშეკრულებო ვალდებულებების და მონაცემთა შენახვა/დაარქივებასთან დაკავშირებული სხვა იურიდიული ვალდებულებების შესასრულებლად.
მონაცემებს ვინახავთ მხოლოდ იმ ვადით, რომელიც აუცილებელია ან/და კანონითაა გათვალისწინებული კონკრეტული შემთხვევებისათვის. მაგალითად:
 • დისტანციური გაყიდვების კონტრაქტის გაფორმებისა და შესრულების მიზნით დამუშავებული მონაცემები შეინახება მთელი სახელშეკრულებო  ვადის და დამატებითი 3 წლის განმავლობაში, როდესაც შესაბამისი უფლებები მიაღწევს ხანდაზმულობის ვადას;
 • მომხმარებლის ანგარიშის მიზნებისათვის დამუშავებული მონაცემები შეინახება შესაბამისი ანგარიშის მოქმედების ვადით. თქვენი ანგარიში შეჩერებული და დახურული იქნება უმოქმედობის 2 წლიანი პერიოდის შემდეგ, რაც აითვლება შესაბამის ანგარიშზე უკანასკნელი შესვლის თარიღიდან. ეს ნიშნავს, რომ პერსონალური მონაცემები, რომლებიც არ ექვემდებარება დაარქივებას ან არ ეხება შეკვეთას (დისტანციური ნასყიდობის ხელშეკრულება ), წაშლილი იქნება უმოქმედობის აღნიშნული პერიოდის გასვლისთანავე. თქვენ შეგიძლიათ ახალი მომხმარებლის დარეგისტრირება, თუ თქვენი ძველი მომხმარებლის ანგარიში გაუქმებულია;
 • შემთხვევების გათვალისწინებით, ბილინგის მიზნით დამუშავებული პერსონალური მონაცემები და შესაბამისი ბუღალტრული დოკუმენტაცია შეინახება 6 წლის განმავლობაში საქართველოს ბუღალტრული  აღრიცხვის კანონმდებლობის შესაბამისად;
 • თქვენი თანხმობით დამუშავებული მონაცემები   დამუშავდება თქვენი თანხმობის მოქმედების პერიოდში ან სანამ არ გადაწყვეტთ თანხმობის გაუქმებას ან სანამ მონაცემები საჭირო აღარ იქნება. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას მოგთხოვოთ თქვენი თანხმობის პერიოდულად განახლება;
 • ჩვენი  ლეგიტიმური ინტერესების მიზნით  დამუშავებული მონაცემები დამუშავდება მაქსიმუმ 5 წლის განმავლობაში, ხოლო ამ ვადის გასვლის შემდეგ აღნიშნული მონაცემები გახდება ანონიმური, რის შემდეგაც იგი მხოლოდ სტატისტიკური მიზნებისათვის დამუშავდება.
გარკვეულ შემთხვევებში, როგორიცაა ჩვენი სამართლებრივი ან საზედამხედველო ვალდებულებების შესრულება, დავების გადაჭრა, თაღლითობის ან ბოროტად გამოყენების თავიდან აცილება, ან ჩვენ შორის ნასყიდობის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული დებულებებისა და პირობების აღსრულება, ჩვენ შესაძლოა შევინახოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები თქვენთვის მომსახურების მოწოდების დასრულების შემდეგაც, ან უფრო ხანგრძლივი ვადით, ვიდრე ეს არის გათვალისწინებული ზოგადი შენახვის პოლიტიკით..

8. რაში გამოიხატება თქვენი, როგორც მონაცემთა სუბიექტის, უფლებები?

თქვენს იმ პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ვფლობთ თქვენ გაქვთ შემდეგი უფლებები:
·უფლება გქონდეთ ინფორმაცია  თუ რა სახით ხდება თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება
თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ საჭირო ინფორმაცია მოკლე, გამჭვირვალე და ადვილად გასაგები ფორმით, რათა გააცნობიეროთ და გაიგოთ ჩვენი დამუშავების პროცესის არსი და დარწმუნდეთ პერსონალური მონაცემებით სარგებლობის გამჭვირვალობაში. სწორედ ამგვარი საინფორმაციო მიზნებისათვის შევიმუშავეთ და თქვენთვის ხელმისაწვდომი გავხადეთ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.
ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მეშვეობით თქვენ მუდამ ინფორმირებული იქნებით თუ როგორ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. ყველა აუცილებელი დეტალი   მოცემულია ამ დოკუმენტში, ამიტომ, გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ მას.

·მონაცემებზე წვდომის უფლება

მოკლედ
თუ ჩვენგან მოითხოვთ მონაცემებზე წვდომის უფლებას, ჩვენ დაგიდასტურებთ, ვამუშავებთ თუ არა თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, და დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მოგაწვდით ამ პერსონალური მონაცემების ასლებს (სხვა საჭირო დეტალებთან ერთად).
დეტალურად
თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად, გიპასუხებთ, ვამუშავებთ თუ არა თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, და დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მოგაწვდით იმ პერსონალური მონაცემების ასლებს, რომელსაც ვამუშავებთ  და შემდეგ ინფორმაციას:
ა)   დამუშავების მიზანი;
ბ)   შესაბამისი პერსონალური მონაცემების კატეგორია;
გ)  ვის, რა საფუძვლითა და მიზნით გადაეცა აღნიშნული პერსონალური მონაცემები;
დ) მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლები;
ე) მონაცემთა შეგროვების გზები.
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 21.3 მუხლის შესაბამისად, მონაცემთა სუბიექტს ზემოაღნიშნული ინფორმაცია მიეწოდება  მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 დღის განმავლობაში. 
თქვენი პერსონალური მონაცემების პირველი ასლი მოგეწოდებათ უფასოდ. იგივე პერსონალური მონაცემების დამატებითი ეგზემპლიარებისათვის, ადმინისტრაციული ხარჯების გათვალისწინებით, ჩვენ შეიძლება მოგთხოვოთ გონივრული ანაზღაურება.

·უფლება შეასწოროთ, განაახლოთ ან დაამატოთ პერსონალური მონაცემები

თუ ჩვენს ხელთარსებული თქვენი პერსონალური მონაცემები არასწორი ან არასრულია, უფლება გაქვთ შეასწოროთ ან/და განაახლოთ ისინი. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ პირადად, თქვენი მომხმარებლის ანგარიშის ინფორმაციის განახლების მეშვეობით. თუ არ გსურთ მონაცემების პირადად განახლება ან არ გაქვთ მომხმარებლის ანგარიში, თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოთხოვნა და ჩვენ განვახორციელებთ აუცილებელ ცვლილებებს. 
თუ თქვენი პერსონალური მონაცემები გავუზიარეთ სხვა პირებს, ჩვენ შეძლებისდაგვარად შევატყობინებთ მათ აღნიშნული ცვლილებების შესახებ. თქვენი მოთხოვნისას, ჩვენ ასევე შეგატყობინებთ თუ ვის გავუზიარეთ თქვენი პერსონალური მონაცემები, რათა შეძლოთ მათთან პირდაპირ დაკავშირება, თუკი ჩვენი მხრიდან აღნიშნული ინფორმაციის თქვენთვის მოწოდება შესაძლებელია და არ ეწინააღმდეგება კანონმდებლობას.
პერსონალური მონაცემების სიზუსტის/უტყუარობის უზრუნველსაყოფად, შესაძლოა დროდადრო მოგთხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების ხელახლა დადასტურება/განახლება.
თქვენი მოთხოვნიდან 15 დღის განმავლობაში, შევასწორებთ, განვაახლებთ ან/და დავამატებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ან შეგატყობინებთ უარის საფუძველს.

·უფლება წაშალოთ და გაანადგუროთ პერსონალური მონაცემები

მოკლედ
აღნიშნული უფლება, რომელიც ასევე ცნობილია „დავიწყების უფლების“ სახელით, საშუალებას გაძლევთ მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის წაშლა ან განადგურება გარკვეულ შემთხვევებში, მაგალითად, როდესაც ეს მონაცემები უკვე აღარ გვჭირდება ან თქვენ გააუქმებთ შესაბამის თანხმობას (შესაბამის შემთხვევებში). ჩვენ დავაკმაყოფილებთ თქვენს მოთხოვნას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გვექნება თქვენი პერსონალური მონაცემების შენახვის კანონიერი  მიზეზი.  
თუ თქვენი პერსონალური მონაცემები გავუზიარეთ სხვა პირებს, შეძლებისდაგვარად შევატყობინებთ მათ მონაცემების წაშლის შესახებ. თქვენი მოთხოვნისას, ჩვენ ასევე შეგატყობინებთ თუ ვის გავუზიარეთ თქვენი პერსონალური მონაცემები, რათა შეძლოთ მათთან პირდაპირ დაკავშირება, თუკი ჩვენი მხრიდან აღნიშნული ინფორმაციის თქვენთვის მოწოდება შესაძლებელია და არ ეწინააღმდეგება კანონმდებლობას.
დეტალურად
თქვენ შეგიძლიათ მოგვთხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლა ან განადგურება, და ჩვენ შეძლებისდაგვარად დროულად შევასრულებთ თქვენს მოთხოვნას იმ შემთხვევაში თუ:
ა)   მონაცემები უკვე აღარ არის საჭირო იმ მიზნისთვის რა მიზნითაც მოხდა მათი შეგროვება და დამუშავება;
ბ)   თქვენ უკან გაიხმობთ თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, როდესაც თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება თქვენივე თანხმობის საფუძველზე და არ არსებობს რაიმე სხვა სამართლებრივი საფუძველი თქვენი პერსონალური მონაცემების დასამუშავებლად;
გ)  ეწინააღმდეგებით თქვენი პერსონალური მონაცემების ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესის საფუძველით დამუშავებას, მათ შორის აღნიშნული საფუძვლით პროფილირებას, ან ეწინააღმდეგებით პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისათვის თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისათვის პროფილების შექმნის ჩათვლით;
დ) თქვენი მონაცემები უკანონოდ იქნა დამუშავებული;
ე)   პერსონალური მონაცემები წაშლილი უნდა იქნეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამართლებრივი ვალდებულების შესასრულებლად;
ვ)   პერსონალური მონაცემები შეგროვებული იქნა ბავშვებისათვის საინფორმაციო სერვისების მიწოდების მიზნით და დამუშავება ხდებოდა თანხმობის საფუძველზე;
ზ) „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც ეს შეუძლებელია ან მოითხოვს არაპროპორციულ ძალისხმევას, თქვენი პერსონალური მონაცემების მიმღებ ყველა მხარეს შევატყობინებთ მონაცემების წაშლის თაობაზე. თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად, ჩვენ ასევე შეგატყობინებთ აღნიშნული მონაცემების მიმღები მხარეების შესახებაც.
ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ უარი განვაცხადოთ თქვენი მონაცემების წაშლაზე, როდესაც დამუშავება აუცილებელია:
ა)   აზრისა და ინფორმაციის თავისუფლად გამოხატვის უფლებით სარგებლობისათვის;
ბ)   პერსონალური მონაცემების დამმუშავებლის  რანგში ჩვენზე დაკისრებული სამართლებრივი ვალდებულების შესასრულებლად;
გ)  საზოგადოებრივი ინტერესში შემავალი დაარქივების, სამეცნიერო ან ისტორიული კვლევის ან სტატისტიკის მიზნებისათვის, როდესაც მოსალოდნელია, რომ მონაცემთა წაშლა შეუძლებელს გახდის ან სერიოზულად შეაფერხებს დამუშავების მიზნების მიღწევას;
დ) სასამართლოში უფლების დამტკიცების, გამოყენების ან დაცვისათვის;
ე) კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
თქვენი მოთხოვნიდან 15 დღის განმავლობაში, ჩვენ წავშლით ან/და გავანადგურებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ან შეგატყობინებთ უარის საფუძველს.

·უფლება შეგვიზღუდოთ თქვენი მონაცემების გამოყენება

მოკლედ
გარკვეულ შემთხვევებში  (მათ შორის ლეგიტიმური ინტერესის არსებობისას როგორც ეს ქვემოთაა გაწერილი) შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა ან მოითხოვოთ ჩვენს მიერ მონაცემთა დამუშავების გზების შეზღუდვა. თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევებში შეიძლება უარი გითხრათ თქვენი მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე - რა  შემთხვევაშიც მოგაწვდით ახსნა-განმარტებას თუ რატომ არ დავაკმაყოფილეთ თქვენი მოთხოვნა.
დეტალურად
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების დაბლოკვა და შეზღუდვა შეგიძლიათ მოგვთხოვოთ შემდეგ გარემოებებში:
ა)მონაცემთა სიზუსტეში ეჭვის შეტანა - ამ შემთხვევაში, თქვენი მოთხოვნით, შევზღუდავთ  თქვენი მონაცემების დამუშავებას სიზუსტის  გადასამოწმებლად საჭირო ვადით;
ბ)მონაცემთა დამუშავება უკანონოა, და თქვენ არ გსურთ მონაცემების წაშლა;
გ)ჩვენ აღარ გვესაჭიროება თქვენი მონაცემების დამუშავება, მაგრამ უკვე დამუშავებული მონაცემები საჭიროა სასამართლოში უფლების დამტკიცების, გამოყენების ან დაცვისათვის;
დ) წინააღმდეგობას გამოხატავთ დავამუშავოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები (მათ შორის პროფილირება) ჩვენს ლეგიტიმურ ინტერესებზე დაყრდნობით - ამ შემთხვევაში, ჩვენ შევზღუდავთ დამუშავებას იმ ვადით, რომელიც დაგვჭირდება იმის გადასამოწმებლად, ენიჭება თუ არა ჩვენს ლეგიტიმურ  უფლებებს უპირატესობა თქვენს უფლებებთან მიმართებით;  
ე) კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
თქვენი მოთხოვნიდან 15 დღის განმავლობაში, ჩვენ დავბლოკავთ და შევზღუდავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ან შეგატყობინებთ უარის საფუძველს.
თქვენი მონაცემების დამუშავების შეზღუდვის შემთხვევაში გვექნება მხოლოდ თქვენი მონაცემების შენახვის შესაძლებლობა. შენახვის გარდა ნებისმიერი სახის დამუშავება მოხდება მხოლოდ:
 • თქვენი თანხმობის მოპოვების შემთხვევაში;
 • სასამართლოში უფლების დამტკიცების, გამოყენების ან დაცვისათვის;
 • სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლებების დასაცავად;
 • საჯარო ინტერესების დაკმაყოფილების მიზნით.
ზემოთ აღწერილი ნებისმიერი დამუშავების შეზღუდვის მოხსნამდე შესაბამისად შეგატყობინებთ.
გარდა იმ შემთხვევების, როდესაც ეს შეუძლებელია ან მოითხოვს არაპროპორციულ ძალისხმევას, თქვენი პერსონალური მონაცემების ყველა მიმღებ მხარეს ეცნობება მონაცემთა დამუშავების ამგვარი შეზღუდვის შესახებ. თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად, ჩვენ ასევე მოგაწვდით ინფორმაციას აღნიშნული მონაცემების მიმღები მხარეების შესახებ.

·გაპროტესტების უფლება

შეგიძლიათ მოგვთხოვოთ, რომ აღარ დავამუშავოთ  თქვენს კონკრეტულ გარემოებებთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემები იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება ეფუძნება ჩვენს ლეგიტიმურ ინტერესს. ჩვენ შევწყვეტთ თქვენი მონაცემების დამუშავებას თუკი ჩვენ არ გაგვაჩნია დამუშავების გამამართლებელი ლეგიტიმური და დამაჯერებელი მიზეზები, რომლებსაც უპირატესობა ენიჭება თქვენს ინტერესებთან, უფლებებთან და თავისუფლებებთან მიმართებაში, ან თუ დამუშავების მიზანია სასმართლოში უფლების დამტკიცება, გამოყენება ან დაცვა. 
ზემოხსენებული გარდა, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ, რომ აღარ მოხდეს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება პირდაპირი მარკეტინგის, მათ შორის აღნიშნულ პირდაპირ მარკეტინგთან დაკავშირებული პროფილების შექმნის მიზნით.
თქვენი მოთხოვნიდან 15 დღის განმავლობაში, ჩვენ შევწყვეტთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ან შეგატყობინებთ უარის საფუძველს.

·უფლება გაიხმოთ თქვენი თანხმობა

თუ ჩვენ თქვენს პერსონალური მონაცემებს ვამუშავებთ თქვენი თანხმობის საფუძველზე, უფლება გაქვთ ნებისმიერ დროს გაიხმოთ აღნიშნული თანხმობა. თანხმობის გახმობა გავლენას  არ მოახდენს თანხმობის გამოხმობამდე განხორციელებული პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე. 
თქვენი მოთხოვნიდან 5 დღის განმავლობაში, ჩვენ გავანადგურებთ და/ან შევწყვეტთ თქვენი პერსონალურ მონაცემების დამუშავებას. 

·უფლება შეწყვიტოთ პირდაპირი მარკეტინგი

თქვენ უფლება გაქვთ მოგვთხოვოთ შევწყვიტოთ პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება. აღნიშნული უფლებით სარგებლობა შეგიძლიათ ჩვენი ელ. ფოსტის გზავნილების ბოლოში არსებული გამოწერის  გაუქმების ბმულზე შესვლით ან ჩვენთვის მოთხოვნის გამოგზავნით.

··უფლება საჩივრით მიმართოთ მარეგულირებელ  ორგანოს

თქვენ უფლება გაქვთ მიმართოთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს, თუ თვლით, რომ თქვენი მონაცემების დამუშავება არ ხდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე    https://www.personaldata.ge/ka.

·უფლება დაიცვათ თქვენი უფლებები სამართლებრივი გზით

სხვა ადმინისტრაციული თუ არა-სამართლებრივი გზის გარდა, თქვენ უფლება გაქვთ გამოიყენოთ უფლების დაცვის სამართლებრივი გზები: 
(i) მონაცემთა დამმუშავებლის/უფლებამოსილი პირის წინააღმდეგ, რომელმაც დაარღვია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონით გათვალისწინებული თქვენი უფლებები;
(ii) პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ან სხვა ნებისმიერი მარეგულირებელი  ორგანოს წინააღმდეგ, თუ არ ეთანხმებით მათ მიერ მიღებულ სამართლებრივად სავალდებულო გადაწყვეტილებებს.
თუ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის დარღვევის შედეგად თქვენ მოგადგათ მორალური ან მატერიალური ზიანი, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ კომპენსაციის მიღება.

 

9.როგორ შეგიძლიათ ისარგებლოთ თქვენი, როგორც მონაცემთა სუბიექტის, უფლებებით და ჩვენ მიერ შემუშავებული რა პროცედურის გავლა მოგიწევთ ამისთვის? 

მოთხოვნის გაგზავნა. ზემოხსენებული ნებისმიერი უფლებით სარგებლობის მიზნით, გთხოვთ, წერილობით ან ტელეფონით მოგვაწოდოთ თქვენი მოთხოვნა ზემოთ მითითებული  საკონტაქტო დეტალების გამოყენებით.
განმცხადებლის იდენტიფიცირება. თქვენი მოთხოვნის სათანადოდ გადამისამართებისა და მართვის მიზნით, გთხოვთ რაც შეიძლება დეტალურად დააიდენტიფიციროთ თქვენი თავი. თუ გაგვიჩნდება გონივრული ეჭვი განმცხადებლის ვინაობასთან დაკავშირებით, განცხადებული ვინაობის დასადასტურებლად მოვითხოვთ დამატებით ინფორმაციას.
ჩვენი მიერ პასუხის მოწოდება. ჩვენ ელექტრონული ფორმით მოგაწვდით პასუხსა და ნებისმიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თქვენი მოთხოვნაა მიიღოთ პასუხი/ინფორმაცია სხვა ფორმით.
უარის თქმის შემთხვევაში. თქვენი მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, შეგატყობინებთ ამ გადაწყვეტილების მიღების მიზეზებს და გაცნობებთ, რომ გაქვთ შესაძლებლობა წარადგინოთ საჩივარი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში ან საქართველოს სასამართლოებში და სასამართლო წესით მოითხოვოთ უფლებების დაცვა.
გადასახადები. თქვენ მიერ მონაცემთა სუბიექტის უფლებებით სარგებლობა უფასოა. თუმცა, იმ შემთხვევებში, როდესაც თქვენი პრეტენზიები/მოთხოვნები აშკარად უსაფუძვლო ან გადაჭარბებულია, განსაკუთრებით კი განმეორებითი ხასიათის შემთხვევებში, უფლებას ვიტოვებთ უარი განვაცხადოთ ამგვარი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე.
 

10. გადაწყვეტილების ავტომატიზირებული მიღება და პროფილირება

თქვენზე მორგებული სწრაფი მომსახურების მოწოდების, აგრეთვე თქვენთან  ეფექტური  კომუნიკაციის მიზნით, თქვენთან დაკავშირებული ზოგიერთი გადაწყვეტილება შეიძლება მივიღოთ ავტომატურად, ჩვენი პერსონალის ჩარევის გარეშე. გადაწყვეტილები ავტომატურად მიიღება, მაგალითად, როდესაც თქვენი მომხმარებლის ანგარიში აუცილებელი მონაცემების შეყვანის შემდეგ ავტომატურად რეგისტრირდება, ან როდესაც გიგზავნით შეკვეთის მიღების დადასტურებას ან როდესაც ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს პროფილირების მიზნით.
რაც შეეხება პროფილირებას, ჩვენ მას ვიყენებთ რეკლამების მოსარგებად, რაც ეფუძნება ჩვენს ვებსაიტთან თქვენი ურთიერთქმედების ისტორიას, სავაჭრო ქცევას, რა გზით და რა ადგილმდებარეობიდან განახორციელეთ ჩვენს სერვისებზე წვდომა. ამ გზით ჩვენ შეგვიძლია გამოგიგზავნოთ  თქვენ ისეთი რეკლამები, რომლებიც შეესაბამება თქვენს გემოვნებასა და ინტერესებს. ამას გარდა, დიდი ალბათობით, თქვენ არ მიიღებთ  რეკლამას იმ პროდუქტებზე, რომლებიც არა არის ხელმისაწვდომი თქვენს ლოკაციაზე. თქვენ მიერ ადრე გაცემული თანხმობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი პროფილირების შეწყვეტა მარკეტინგული ქუქი-ჩანაწერების ფუნქციის გამორთვით ან თქვენი ქუქი-ჩანაწერების კონფიგურაციის განახლებით.

11. კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება

ჩვენი მიზანია უსაფრთხოდ შევინახოთ თქვენ მიერ მოწოდებული პერსონალურ მონაცემები, ამასთან სათანადო ზომების მიღებით დავიცვათ თქვენი მონაცემებს დაკარგვისაგან, ბოროტად გამოყენებისაგან ან შეცვლისაგან. ჩვენ არავითარი მიზნით არ ვყიდით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს.    
ჩვენ შემუშავებული გვაქვს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების პოლიტიკა, წესები და  ტექნიკური ღონისძიებები, რომლებიც იცავენ ჩვენ კონტროლს ქვეშ არსებულ პერსონალურ მონაცემებს ნებისმიერი შესაძლო საფრთხისაგან, როგორიცაა:
 • არაავტორიზებული წვდომა;
 • არასათანადო გამოყენება ან გამჟღავნება;
 • არაავტორიზებული  ცვლილება; და
 • უკანონო განადგურება ან შემთხვევითი დაკარგვა.
მთელი ჩვენი პერსონალი და უფლებამოსილი პირები  (ანუ პირები, რომლებიც ჩვენი სახელით ამუშავებენ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს), რომლებსაც აქვთ წვდომა ან/და რომლებიც დაკავშირებული არიან პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან, ვალდებულნი არიან პატივი სცენ თქვენი პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობას.   
ჩვენი მონაცემთა დამუშავების საქმიანობის უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია სათანადო ტექნიკური დაცვის საშუალებების დანერგვით, როგორიცაა ფსევდონიმიზაცია და პერსონალურ მონაცემთა დაშიფრვა, აგრეთვე ჩვენი სერვერებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სისტემების რეგულარული მონიტორინგი პოტენციური დაუცველობისა და შეტევების გამოსავლენად.  

12. სხვა დებულებები

წინამდებარე კონფიდენციალურობისა და ქუქი-ჩანაწერების პოლიტიკა, რომელიც რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით უკანასკნელად განახლდა 2020 წელის 27 მაისს.
წინამდებარე კონფიდენციალურობისა და ქუქი-ჩანაწერების პოლიტიკა წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობასთან LC Waikiki შესაბამისობის ფორმალიზაციას.
იმისათვის რათა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ გაწვდით  განახლებულ ინფორმაციას, იმის შესახებ, თუ როგორ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რომ ვაკმაყოფილებთ მონაცემთა დაცვის სფეროს ყველა შესაბამის და მოქმედ საკანონმდებლო მოთხოვნებსა და მონაცემთა დაცვის სფეროში მოქმედი კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემულ რეკომენდაციებსა/მოსაზრებებს, ჩვენ დროდადრო განვაახლებთ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. მნიშვნელოვანი ცვლილებების შემთხვევაში, ჩვენ აუცილებლად შეგატყობინებთ ელ. ფოსტის მეშვეობით (თუ გვექნება თქვენი ამგვარი მონაცემი).
თუმცა, ამავდროულად გირჩევთ, პერიოდულად გადახედოთ წინამდებარე კონფიდენციალურობისა ქუქი-ჩანაწერებთან დაკავშირებულ პოლიტიკას.
 

ქუქი-ჩანაწერების პოლიტიკა

ჩვენ გვჯერა, რომ ქუქი-ჩანაწერებისა და ისეთი სამეთვალყურეო ტექნოლოგიები, როგორიცაა პიქსელები და შუქურები (შემდგომში - „ქუქი-ჩანაწერები“) უფრო პირადს და სახალისოს ხდის ჩვენს ვებსაიტთან თქვენს ურთიერთობას. წინამდებარე ქუქი-ჩანაწერების პოლიტიკა აგიხსნით თუ რას წარმოადგენს ქუქი-ჩანაწერი, რა სახის ქუქი-ჩანაწერებს ვიყენებთ და რა მიზნით.

1. რა არის ქუქი-ჩანაწერი?
მოკლედ რომ ვთქვათ, ქუქი-ჩანაწერი წარმოადგენს მცირე დაშიფრულ ტექსტურ ფაილს ან პროგრამული კოდის ნაწილს, რომელიც ხშირად შეიცავს უნიკალურ იდენტიფიკატორს. ქუქი-ჩანაწერი თქვენს მოწყობილობაზე ინახება ჩვენი ვებსაიტის მსგავსი საიტებიდან. ქუქი-ჩანაწერები აგროვებენ სხვადასხვა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ სარგებლობთ ჩვენი ვებსაიტით.
ქუქი-ჩანაწერები შეიძლება დაიყოს შემდეგ ძირითად კატეგორიებად:
 

 • მათი განმთავსებლის მიხედვით:
 • ხანგრძლივი ქუქი-ჩანაწერები – მოცემული ქუქი-ჩანაწერები მოწყობილობაზე თავსდება ბრაუზერის სესიებს შორის. აღნიშნული ვებსაიტზე (და ზოგიერთ შემთხვევაში, სხვადასხვა ვებსაიტებზე) იმახსოვრებს თქვენს პრეფერენციებს ან ქმედებებს. ისინი მრავალი დანიშნულებით გამოიყენება, მაგალითად, ვებსაიტით სარგებლობისას მომხმარებლის პრეფერენციებისა და არჩევანის დამახსოვრება ან რეკლამის აუდიტორიის განსაზღვრა.
 • სესიის ქუქი-ჩანაწერები – მოცემული ქუქი-ჩანაწერები გამოიყენება ბრაუზერის სესიის პერიოდში და ამოიწურება თქვენს მიერ სესიის დახურვის შემდეგ. მათი დანიშნულებაა დაიმახსოვროს ვებსაიტზე ნავიგაციისას თქვენს მიერ სავაჭრო კალათაში მოთავსებული პროდუქტები.
 • მათი ხანგრძლივობის მიხედვით:
 • პირველი მხარის ქუქი-ჩანაწერები - მათი განთავსება ხდება იმ ვებსაიტის მიერ, რომელზეც შეხვედით. მათი ძირითადი დანიშნულებაა თქვენ მიერ დათვალიერებულ ვებსაიტს მისცეთ უფლება დაიმახსოვროს თქვენი პრეფერენციები.
 • მესამე მხარის ქუქი-ჩანაწერები - ამ ქუქი-ჩანაწერების განთავსება არ ხდება იმ ვებსაიტის მიერ, რომელზეც შეხვედით. თუ თქვენ შედიხართ ვებსაიტზე, რომელზეც სხვა ოპერატორს განთავსებული აქვს  ქუქი-ჩანაწერი, აღნიშნული ჩაითვლება მესამე მხარის ქუქი-ჩანაწერად.

2. რა სახის ქუქი-ჩანაწერებს ვიყენებთ და რა მიზნით?

ვებსაიტზე პირველად შემოსვლისას თქვენ შეგეკითხებიან - ეთანხმებით თუ არა ქუქი-ჩანაწერების გამოყენებას? - როგორც ეს ქვემოთაა აღწერილი:
1. ფუნქციონალური ქუქი-ჩანაწერები – აღნიშნული ქუქი-ჩანაწერები ჩვენს ვებსაიტს ხდის გამოყენებადს, უზრუნველყოფს რა ფუნქციონალს (გვერდებზე ნავიგაცია, თქვენს კალათაში პროდუქტების დამატება და ა.შ.), რომელიც იძლევა ვაჭრობის საშუალებას. მათ გარეშე ჩვენი ვებსაიტი სათანადოდ ვერ იმუშავებს, ამიტომაც, ეს არის ერთადერთი სახის ქუქი-ჩანაწერები, რომელთა გამოსაყენებლადაც არ გვჭირდება თქვენი თანხმობა.
2. სტატისტიკური/ანალიტიკური ქუქი-ჩანაწერები - აღნიშნული ქუქი-ჩანაწერები გვეხმარება იმის გაგებაში, თუ რა ტიპის ინტერაქცია აქვთ ჩვენს ვებსაიტთან მნახველებს. ხსენებული ქუქი-ჩანაწერების მიერ შეგროვებული ინფორმაცია, როგორც წესი, ანონიმურია.
3. სარეკლამო (მარკეტინგული) ქუქი-ჩანაწერები – მოცემული ქუქი-ჩანაწერები ჩვენი რეკლამების პერსონალიზაციის საშუალებას გვაძლევს, რათა წარმოგიდგინოთ ის რეკლამა, რომელიც  თქვენს ინტერესებსა და ვაჭრობის ისტორიას შეესაბამება. მათ ასევე შეუძლიათ თვალყური გადევნონ სხვადასხვა ვებსაიტებზე და მოგვცენ იმის შესაძლებლობა, რომ მესამე პირების ვებსაიტზე ყოფნისას გიჩვენოთ LC Waikiki-ს სარეკლამო ბანერები.
ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ მიერ გამოყენებული ქუქი-ჩანაწერების დეტალური სია და მათი დანიშნულება:
 

 

3. სხვა სამეთვალყურეო ტექნოლოგიები

-  Facebook-ის  პიქსელის კოდი
კოდის ნაწილი, რომელიც ჩვენი სარეკლამო კამპანიისათვის აუდიტორიის აღრიცხვის, ოპტიმიზაციისაა და ჩამოყალიბების საშუალებას გვაძლევს. Facebook-ის პიქსელი აგროვებს 5 ტიპის მონაცემს:
 • Http თავსართები - HTTP თავსართებში წარმოდგენილი ნებისმიერი მასალა. HTTP თავსართები წარმოადგენს სტანდარტულ ქსელურ პროტოკოლს, რომელიც იგზავნება ნებისმიერი ბრაუზერის მოთხოვნასა და ინტერნეტში არსებულ ნებისმიერ სერვერს შორის. HTTP თავსართები შეიცავს ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართებს, ინფორმაციას ქსელის ბრაუზერის, გვერდის ადგილმდებარეობის, დოკუმენტის, რეკომენდატორის და ვებსაიტის მომხმარებლის შესახებ.
 • პიქსელის სპეციფიკური მონაცემები - შეიცავს პიქსელის ID  და Facebook-ის ქუქი-ჩანაწერს.
 • ღილაკის დაჭერის მონაცემები - მოიცავს ინფორმაციას ვებსაიტის მნახველების მიერ დაჭერილი ღილაკების, ამ ღილაკების იარლიყებისა და ამ ღილაკების დაჭერის შედეგად დათვალიერებული ნებისმიერი გვერდების შესახებ.
 • არასავალდებულო მნიშვნელობები - დეველოპერებს და მარკეტინგის სპეციალისტებს შეუძლიათ ნებაყოფლობით აირჩიონ, რომ გააგზავნონ ვიზიტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მონაცემთა სპეციალური ღონისძიებების მეშვეობით. მონაცემთა სპეციალური ღონისძიებების მაგალითებია კონვერტაციის მნიშვნელობა, გვერდის ტიპი და სხვა. 
 • ფორმის ველების დასახელებები - აღნიშნული მოიცავს ვებსაიტის ველების დასახელებებს (როგორებიცაა „ელ. ფოსტა“, „მისამართი“ და „რაოდენობა“) პირის მიერ პროდუქტის ან სერვისის შეძენისას. პიქსელი არ აფიქსირებს ველის მნიშვნელობებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც რეკლამის განმათავსებელი ჩართავს მათ მოწინავე ძიების ან არჩევითი  მნიშვნელობის ნაწილის სახით.
- Criteo კოდი
გამოიყენება თქვენზე  სამეთვალყურეოდ სხვადასხვა შერჩეულ ვებსაიტებზე  და ამ სხვა ვებსაიტებზე თქვენი ვიზიტისას თქვენზე მორგებული  რეკლამების საჩვენებლად. სარეკლამო ბანერები გამოჩნდება ჩვენთან დაკავშირებულ შერჩეულ ვებსაიტებზე და ქუქი-ჩანაწერებიდან მიღებულ ინფორმაციას ვიყენებთ იმისათვის, რომ აღნიშნული რეკლამა (მაგალითად, თქვენი ნავიგაციის ისტორიის საფუძველზე) მოვარგოთ იმ საგნებს, რომლებიც ჩვენი აზრით შეიძლება მოგეწონოთ.
- Google AdWords (ორმაგი კლიკი)
ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება ფასიანი მარკეტინგის საძიებო აქტივობებში, როგორებიცაა Google-ის  ბრაუზერის მეშვეობით სამიზნის შეცვლა და კონვერტაციის თვალყური.
- ელ. ფოსტის შუქურები
მცირე გრაფიკული ფაილები, რომლებიც შეიცავენ უნიკალურ იდენტიფიკატორს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ამოვიცნოთ გახსნა თუ არა ადრესატმა ჩვენი ელ. ფოსტის გზავნილი.

4. როგორ შეიძლება ქუქი-ჩანაწერების მართვა ან მასზე უარის თქმა?

ჩვენი გვერდის ქუქი-ჩანაწერების მართვის სექციის მეშვეობით ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გაიხმოთ თქვენი თანხმობა და მართოთ თქვენი ქუქი-ჩანაწერების კონფიგურაცია. ასევე მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ, რომ შეგიძლიათ თქვენი ბრაუზერის კონფიგურაცია შეცვალოთ იმგვარად, რომ უარყოთ ქუქი-ჩანაწერები ან თქვენი სურვილისამებრ წაშალოთ ისინი. 
იმედი გვაქვს, რომ  ქუქი-ჩანაწერების ჩვენ მიერ მოწოდებული პოლიტიკა ამომწურავი იყო. თუ გესაჭიროებათ დამატებითი ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ზემოთ მითითებული საკონტაქტო დეტალების გამოყენებით.